සෘජු තැන්පත් ෆයිබර් කේබල්

GL තාක්‍ෂණ සැපයුම් වර්ග, gyta53, gyts53, gyfta53, gyfty53, gyxtw53, යනාදී සෘජු-බලාගත් ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල්.

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න